Košík Košík0

Váš nákupný košík neobsahuje žiadny tovar.

Obchodní podmínky

Filtrovanie

Obchodné podmienky

spoločnosti Bohemia Factory s.r.o.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia (ďalej tiež „VOP“) pre nákup v internetovom obchode www.popron.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnost Bohemia Factory s.r.o., IČ: 26361591, sídlom Jana Nepomuckého 93, 252 19 Chrášťany, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe v oddiele C vložke  237061 (ďalej tiež „predávujíci“). Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
 

1.   Vymedzenie pojmov

1.       Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

2.       Spotrebiteľom je človek, osoba, která na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

3.       Kupujúcí, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnej, výrobnej alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, která koná v mene alebo na účet podnikateľa.

4.       Ponuka  je právne rokovania smerujúce k uzavretiu zmluvy, ak obsahuje podstatné náležitosti zmluvy tak, aby zmluva mohla býť uzavretá jeho jednoduchým a nepodmieneným prijatím, a pokiaľ z neho plynie vôľa navrhovateľa býť zmluvou viazaný, ak bude ponuka prijatá.

Má za to, že návrh dodat tovar alebo poskytnúť službu za určenú cenu vytvorený pri podnikateľskej činnosti reklamou, v katalógu alebo vystavením tovaru je ponukou s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti podnikateľa plniť.

Kupujúcí suhlasí s VOP v druhom kroku svojej objednávky v prípade vytvorení objednávky na eshopu, prípadne obdrží VOP ako prílohu potvrdenie objednávky na zadanú emailovú adresu ak vytvori objednávku inou cestou (telefonicky, pomocí kuponu, dopisom, apod.), pričom daňový doklad (faktúru) obsahujúci základné údaje zmluvy obdrží Kupujúcí pri prevzatí tovaru a/alebo služby.
 

2.   Informácia

1.       Informacie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavné chyby. Ceny sú prezentované vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

2.       Informácia o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené v objednávke na internetových stránkách prodávajúceho. Prodávajúcí neuplatňuje nárok na žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby.

3.       Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.  

4.       Kupujúcí sa pri výbere tovaru nemôže odchýliť od ponuky predávajúceho. Ak kupujúcí v objednávke uvedie iný tovar, než ktoré prodávajúcí ponúka, případne tovar s inými vlastnosťami, k uzavretiu zmluvy nedôjde. Predávajúci zároveň nemôže dodat iný tovar, než si kupujúcí objednal, ibaže sa dohodnú inak.

5.       Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

6.       Kupná zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

7.       Obrázky k tovaru majú iba ilustratívny charakter a nemusí zodpovedať skutečnej podobe veci.

 
3.   Uzavretie zmluvy

1.       Zmluvu môže kupujúcí uzavrieť tak, že prijme návrh na uzavretie zmluvy na internetových stránkach prodávajúceho tým, že požadované plnenia (tovar, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Než Kupujúcí záväzne potvrdí objednávku, má kupujúcí právo menit ako požadované plnenie, dopravu aj spôsob úhrady, teda skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Kupná zmluva vzniká odosláním objednávky kupujúcím po zvolení dopravy a spôsobu úhrady a prijatím objednávky predávajúcím, za prípadné chyby pri prenose dát nenesie prodávajúcí zodpovednosť. Uzatvorenie zmluvy predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na kupujúcim zadaný email, prípadne SMS.

2.       Prílohou tohoto potvrdenia je aktuálne znenie VOP predávajúceho. Vzniknutu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno menit alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak nie je vo VOP uvedené inak.

3.       Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu nejmenej piatich rokov od jej uzavretia, nejdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.


4.   Dodanie tovaru

1.       Predavajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 21 dní od potvrdenia objednávky, pokial u jednotlivého tovaru nie je iná lehota k dodaniu. Ak je u tovaru uvedené „skladom“, prodávajúcí tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúcí je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

2.       Predávajúci si vyhrazuje vlastnické právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny.

3.       Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečensta škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.

4.       V prípade poškodenia zásielky odporúča prodávajúci kupujúcemu spísať s dopravcom zápis o škode.

5.       Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, neprevezme ak kupujúcí vec, ač mu s ňou prodávajúci umožnil nakladať.

6.       Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kupnú cenu, ibaže prodávajúcí škodu spôsobil porušením svojej povinnosti.

7.      Omeškaním strany s prevzatím veci vzniká druhej strane právo vec po predchádzajúcom upozornení na účet prodlévajícího vhodným spůsobom predať potom, čo prodlévajícímu poskytla dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie. To platí aj vtedy, ak prodlévá strana s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.

8.       Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenie a certifikáty, predá prodávajúcí kupujúcemu ihneď pri prevzatí tovaru, v prípade technického problému na strane predávajúceho nejneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

9.       Ak požiada kupujúcí, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

10.      Cena dopravy a spôsob doručenia je uvedený v objednávke na internetových stránkach predávajúceho.
 
11.      Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, prodávajúci je oprávnený, potom čo prokazateľne informoval kupujúceho e-mailom alebo SMS a poskytne mu novú primeranú lehotu prevzatia, tovar vhodným spôsobom po jeho uplynutí predať.

12.      Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutné výške je prodajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.
 
5.    Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

1.       Pri zmluvách uzavretých dištančným spôsobom (na diaľku) môže kupujúci odstupiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo posledné časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či provedenie platby. Uvedená lehota je určena na to, aby se kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.  

2.       Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstupiť kedykoľvek pred dodaním tovaru.

3.       Odstupenie od zmluvy kupujúci prodávajúcemu zašle alebo predá ve 14 dňovej lehote. Kupujúci nemusí uviesť dôvod, pre který od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je nutné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy/ predejného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

4.       Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstupenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho (spotrebiteľa) prijal. Náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci.

5.       Nejneskôr do 14 dní od odstupenia od zmluvy je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo predať zakúpený tovar. Tovar by mal býť vrátený predávajúcemu (ne na dobierku) kompletné, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť znamky opptrebenia či poškodenia. Náklady vrátenie tovaru nesie kupujúci (spotrebiteľ).

6.      Ak je vrátený tovar poškodený, alebo znečistený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru (resp. poplatok za vyčistenie) a odčítať ho od vrátenej sumy.

7.       Právo na odstoupenie od zmluvy nemožno uplatniť u zmlúv na dodanie digitalného obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči uloženom v neporušenom obalu; u zmlúv na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu a pri zmluvách na tovar, který podlieha zkáze, u tovaru, ktorý byl nenávratne zmiešany s iným tovarom, alebo vyňaté z uzatvoréneho obalu a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť; u dodávky zvukových alebo obrazových nahrávok či počítačových programov, ak poruší kupujúci jich pôvodný obal.6.    Práva a povinnosti z chybného plnenia

1.       Ak má prevzatý tovar v čase, keď kupujúci vec prevzal, nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnútemu účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvným parametrom), jedná sa o vady tovaru, za které predávajúci zodpovedá.

2.       Kupujúci je povinenný oznámiť vadu prodávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo by mohol pri včasnej prehlíadke a dostatečnej starostlivosti zistiť.  

3.       Kupujúci spotrebiteľ môže u predávajúceho uplatniť nejneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie povahe vady neúmerné najmä ak nemožno vadu odstraniť bez zbytočného odkladu), je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada lentéto súčasti.

4.       Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci spotrebiteľ požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

5.      Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim spotrebiteľom, má sa za to, že vec bola chybná už  pri prevzatí.

6.       Prodávajúci nie je povinenný nároku kupujúceho spotrebiteľa vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci spotrebiteĺ pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

7.       U predávaného použitého tovaru prodávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Namiesto práva na výmenu má kupujúci spotrebiteľ v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

8.       Kupujúci podnikateľ je oprávnený uplatniť právo z vady, kterú mala vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejeví až neskôr. Právo kupujúceho podnikateľa založí aj vada neskôr vzniknutá, ktorú prodávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.
 

7.   Vybavenie reklamácie

1.       Kupujúci je povinenný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určené k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak urobí tak písemne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.            

2.       Pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady je kupujúci povinenný oznamiť predávajúcemu, aké právo (spôsob vybyvenie reklamácie) si zvolil.

3.       Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže býť neodstrániteľná.

4.       Nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

5.       Kupujúci je povinenný preukázať nákup tovaru (dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal býť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by býť čisté a kompletné.  

6.       Prodávajúci je povinenný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posudenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi.

7.       Reklamáciu kupujúceho spotrebiteľa, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokial sa s kupujúcim spotrebiteľom písemne nedohodnú na delhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci spotrebiteĺ rovnaké práva, ako by se jednalo o podstatné porušenie zmluvy.   

8.       Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstupiť od zmluvy.

9.       Záručná doba se predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kady bol kupujúcí povinenný si vec vyzvihnúť.

10.      Predávajúci sa zaväzuje o vybavení reklamácie kupujúceho informovať mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

11.      U oprávenej reklamácie náleží kupujúcemu spotrebiteľovi náhrada účelne vynaložených nákladov.
 

8.   Ochrana osobných údajov

1.       Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súladu so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 122/2013 Z.z.) za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo býť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písemne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonává Úrad na ochranu osobných údajov.

2.       Kupujúci môže predávajúcemu oznamiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných oznámení, a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy.


9.   Riešenie sporov

1.       Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši obecné súdy.  

2.       Predávajúci sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdné riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ ho kupujúci neodmietne.

3.       Tento postup nie je mediáciou podľa zákona č. 420/2004 Z.z., O mediácii, v platnom znení ani arbitrážou podľa zákona č. 244/2002 Z.z, O rozhodcovským a výkone rozhodcovských  nálezov, v platnom znení, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie strán obrátiť sa so svojím nárokom na súd.

4.       Po dobu trvania rokovania o mimosúdnom urovnaní sporu nebeží ani nezačnú plynuť premlčacie a prekluzívne lehoty podľa občianského zákonníka, kým jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v rokovaní pokračovať.  

5.       Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonává Slovenská obchodná inšpekcia (www.coi.sk).

 
10.   Ostatné  
 
1.       V prípade, že sa jedná o speciálny tovar na objednávku alebo tovar, který není na sklade, alebo množstvo tovaru, ktoré nie je obvyklé, môže býť zo strany predávajúceho požadována úhrada zálohy. Predávajúci sa zaväzuje o požiadavke zálohovej platby informovať kupujúceho bezodkladne.

2.       Ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstupiť od kupnej zmluvy, je kupujúci povinenný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnutie dárčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. Pokial nedôjde k vráteniu zo strany kupujúceho, budú tieto hodnoty chápáné ako bezdôvodné obohatenie. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dobre možné, má predávajúcí právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.

3.       Sťažnosti a pripomienky kupujúceho, ktoré se týkajú zmluvného vzťahu uzavretého medzi predávajúcim a kupujúcim, vybavuje predávajúci v súladu s platnými predpismi, kedy sťažnosti a pripomienky môže zákazník uplatniť na tel. č. 00420 245 009 227. Pokial je sťažnosť svojím obsahom reklamáciou tovaru, bude táto sťažnosť vybavená ako reklamácia v súlade s platnými právnymi predpismi.

4.       V prípade doručovania písemností medzi účastníkmi sa za doručovaciu adresu považujú sídlo predávajúceho a adresy kupujúcého uvedené v objednávke.

5.       Ostatné tu neuvedené záležitosti se riadi Občianským zákoníkom (č. 40/1964 Zb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č.102/2014 Z.z.) a dalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

6.       Zmluva a otázky súvisiace sa riadia slovenským právom.

7.       Zmeny obchodných podmienok v inej ako obojstranne odsuhlásenej písomnej forme sú vylúčené.

8.       Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. októbra 2015.

 
 

Kontaktné údaje
 

Bohemia Factory s.r.o.

Jana Nepomuckého 93, 252 19 Chrášťany
IČ: 26361591
Zapísaná: u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 237061
Telefon: +420 245 009 227

Email: info@popron.sk
Kontaktná adresa: Office Park Nové Butovice, Bucharova 2657/12 (budova C), 150 00 Praha 5

 

Adresa skladu pro vrácení tovaru :

Bohemia Factory s.r.o.

Maxima Gorkého 805

339 01 Klatovy, ČR